Bankın daxili auditoru
Müraciət et
Bankın daxili auditoru

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Bankın daxili auditorları və bankda auditor olmaq istəyən şəxslər
Təlimin davam etmə müddəti: 12 həftə, 72 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti (vergi daxil): 
Ofis rejimində - 900 AZN
Online rejimdə - 700 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) Təlim materialları
3) Video recording
4) Cofee break

Təlim proqramı

Maliyyə və uçot
1. Maliyyə hesabatları: Balans, MZH
2. Balansdan kənar əməliyyatlar
3. Mühasibatlıq və uçot siyasəti

Prudensial normativlər və tələblər
1. Bank kapitalı və onun adekvatlığı
2. Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması
3. AVM limitlərinin müəyyən olunması və mübadilə əməliyyatları
4. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması
5. Bir borcalan və bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi
6. Kredit risklərinin idarəedilməsi

Daxili audit işinin təşkili
1. Daxili audit nədir? / Audit haqqında əsas anlayışlar
2. Auditin missiyası
3. Təşkilatı strukturu
4. 10 prinsip IPPF
5. Məqsədi, məsuliyyəti  və səlahiyyəti
6. Etika məcəlləsi
7. Strategiyası və siyasəti
8. Daxili və kənar auditor arasında əsas fərqlər
9. Hüquqi bazası
10.Daxili auditin əsasnaməsi

Korporativ idarəetmə və daxili audit rolu:
1. Korporativ idarəetmənin mahiyyəti və əsas prinsipləri
2. Strateji baxış, missiya və strateji plan
3. Təşkilati struktur
4. Səlahiyyət və məsluyyət bölgüsü
5. Korporativ idarəetmədə daxili auditin rolu
6. Risklərin idarə edilməsi və Daxili nəzarət sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi

Risklərin idarə ediməsi və daxili audit rolu:
1. Riskin mahiyyəti
2. Riskin təsiri və ehtimal
3. Riskin - iştahası, qəbul edilməsi və götürülməsi
4. Risk iştahası bəyannaməsi
5. Riskin növləri
6. Risklərin idarə edilməsi
7. Yeni məhsulun və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi
8. Fövqəladə hallar planı
9. Risk menecmentdə daxili auditin rolu
10. Risklərin idarə edilməsi modeli (COSO ERM, ISO 31000)

Daxili nəzarət və daxili audit rolu:
1. Daxili nəzarətin mahiyyəti
2. Daxili nəzarətin əsas prinsipləri və məqsədi
3. Təşkilatı mədəniyyət və nəzarət mühiti  
4. Nəzarətin təsnifi
5. Nəzarətin növləri
6. Nəzarətin məqamı
7. Effektiv nəzarət sisteminin xüsusiyyətləri
8. Effektiv nəzarət sisteminin faydası
9. Effektiv nəzarət sisteminin yaradılmasında məsuliyyət
10. Nəzarət prosesinin idarə edilməsi
11. Nəzarət sistemində auditin rolu

COSO nəzarət modeli və üç müdafiəyə xəttində tətbiqi
1. COSO modelin məqsədi
2. COSO modelin komponentləri və prinsipləri
3. Üç müdafiə xətti, iştirakçıları və vəzifələri
4. COSO modelinin 5 komponenti üzrə 17 prinsipinin hər üç müdafiə xəttində missiyası

Daxili auditin fəaliyyəti
1. Audit Metodologiyası – ümumi məlumat
2. Yoxlamanın Planlaşdırması
3. Sahə işi Audit prosedurların növləri
4. DA iş sənədlərinin hazırlanması
5. Sampling methods
6. Audit nəticələrinin təqdim edilməsi
7. Müşahidələrin tərtibatı
8. Audit hesabatının mərhələləri və yekun hesabatın tərtibatı
9. Daxili Audtin Monitorinq funsiyası (Follow-up)
10. İllik Audit planın hazırlanması
11. Praktiki tapşırıqlar (15 saat)

Daxili auditin rolu
1. Dələduzluq riskin idarə edilməsi və daxili auditin rolu
2. Daxili audit digər strukturlarla qarşılıqlı əlaqəsi
3. Daxili audit işin peşəkarlığın qiymətləndirilməsi

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz